... o (ne)periférnosti východoslovenskej výtvarnej tvorby a rôznych podobách
„outsiderstva“ vo výtvarnom umení /

súbor videozáznamov rozhovorov s výtvarnými umelcami, kurátormi a pedagógmi, ktorí žijú a pracujú vo východoslovenskom regióne

výstup projektu GaPU 1/18/2012 - Biele miesta: video - dialógy s výtvarnými umelcami východného Slovenska. / projekt vznikol s prispením Grantovej agentúry pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov PU v Prešove